ازآنجایی که ساختمان مرکز دیابت رویان تازه تاسیس می باشد به منظور فراهم شدن شرایط و مکان لازم جهت پژوهش و ارایه خدمات درمانی نیاز به زیرساخت هایی دارد. در این راستا خیرین عزیز می توانند در سطح مشخص و دلخواه خود جهت امور خیریه ما را یاری نمایند تا در جهت خدمت به کشور عزیزمان گام موثری برداریم.