پرداخت ها در این بخش میتواند به صورت سیتماتیک، منظم و مداوم و همچنین بدون محدودیت در مبلغ آن و به صورت  ماهانه یا سالانه بدون لحاظ کردن نوع کمک و به صورت عام خواهد بود.