اهدای کمک های شما خیرین عزیز در بخش پژوهش و اداری میتواند شامل موارد متعددی باشد که هر یک بسیار حائز اهمیت است.

نیاز های بخش اداری شامل لوازم اداری، سیستم کامپیوتر و ….خواهد بود . و در بخش پژوهش که طیف بیشتری را شامل می شود و می تواند راه گشایی برای تحقیقات علمی باشد شامل: خرید و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و…. می باشد.