درمان که شامل کلینک های متعدد می باشد که در جهت خدمات رسانی به بیماران در حال فعالیت می باشد.

کلینیک ها شامل: غدد، دیابت، تغذیه چشم، روانشناسی و کلینیک ورزش، زخم پا می باشد.

خیرین عزیز می توانند در راستای حمایت از بیماران نیازمند، بسته های درمانی مشخص برای بیماران برحسب علاقه و توانشان را انتخاب نمایند.