آموزش

دیابت و بیماری های تخریب عصبی (هفته دیابت) – خانم فرهادی

دیابت و بیماری های تخریب عصبی به مناسبت هفته ملی دیابت و روز جهانی دیابت
( خانم آیسان فرهادی – پژوهشگر سلولهای بنیادی کلینیک دیابت پژوهشگاه رویان )