آموزش

روز جهانی دیابت (هفته دیابت) – دکتر کوهکن

روز جهانی دیابت به مناسبت هفته ملی دیابت و روز جهانی دیابت
( دکتر اعظم کوهکن – عضو هیئت علمی و مدیر کلینیک دیابت پژوهشگاه رویان )