پژوهش های بالینی و جمعیتی

پژوهش های بالینی و جمعیتی

طراحی مطالعات جمعیتی در مورد شیوع چاقی و دیابت و سایر بیماری های غدد درون ریز

پژوهش های کشف دارویی

پژوهش های کشف دارویی

 آزمایشگاه‌هایی  بین رشته ای جهت فعالیت محققانی از علوم سلولی، ژنتیک، فیتوشیمی، فارماکولوژی و شیلات

icon-1

پژوهش های سلول درمانی

توسعه فناوری سلول های بنیادی و پیوند جزایر پانکراس در سلول درمانی دیابت