هسته‌ی پژوهشی کشف زیستی به عنوان یک هسته پژوهشی بین‌رشته ای با هدف کشف داروها و رویکردهای تجاری راه‌اندازی شده است.

کشور ایران با بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی و منابع دریایی و نیز منابع و پیشینه‌ی غنی طب سنتی، برای استفاده همزمان از این امکانات نیازمند کشف دارو از منابع طبیعی است. این مهم در قالب پژوهش‌های معتبر و با استفاده از تجهیزات مناسب ممکن خواهد شد. گورخرماهی مدلی منحصر به فرد برای غربالگری‌هایی با توان بالا است و لاین‌های تراریخت این گونه می‌تواند برای بیماری‌های مختلف انسانی مورد استفاده قرار گیرند. هسته‌ی پژوهشی کشف زیستی به عنوان یک مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای با هدف ترجمان پژوهش‌های کشف زیستی و آماده‌سازی آن‌ها برای کارکردهای تجاری راه‌اندازی شده است. با توجه به پتانسیل ترکیبات طبیعی، هسته‌ی پژوهشی کشف زیستی می‌کوشد این منابع را از نواحی مختلف کشور جمع‌آوری و در شرایط استاندارد ذخیره‌سازی کند. این بانک می‌تواند برای کشف دارو با استفاده از لاین‌های تراریخت گورخرماهی بعنوان سیستم زیست‌سنجی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر تمرکز پژوهشی این مرکز بر روی دیابت به عنوان یک بیماری شایع در کشور است.

مقالات اخیر

  • Pourghadamyari, H., Rezaei, M., Ipakchi-Azimi, A., Eisa-Beygi, S., Basiri, M., Tahamtani, Y., Baharvand, H. (2019) Establishing a new animal model for muscle regeneration studies. Molecular biology research communications. 8:171-179.
  • Rezaei, M., Basiri, M., Hasani, S.N., Asgari, B., Kashiri, H., Shabani, A., Baharvand, H. (2019) Establishment of a Transgenic Zebrafish Expressing GFP in the Skeletal Muscle as an Ornamental Fish. Galen Medical Journal. 8.