هسته پژوهشی سلول بتا با هدف تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین با استفاده از رویکرد بین رشته‌ای تاسیس و راه‌اندازی شده است.

هسته‌ی پژوهشی سلول بتا از سال ۲۰۰۶ تا کنون به منظور جایگزین کردن سلول‌های بتای تخریب شده در دو حوزه به صورت متمرکز فعالیت داشته است:
۱) تولید سلول‌های ترشح‌کننده انسولین از منابع سلولی موجود (تمایز)
۲) تولید سلول‌های تولید‌کننده انسولین از سایر سلول‌های تمایز‌یافته (دگر‌تمایزی)

در هسته‌ی پژوهشی سلول بتا تمام رویکردهای موجود برای پیشرفت در حوزه درمان قطعی دیابت در نظر گرفته شده است. همچنین، رویکردهای زیست مهندسی برای تولید ارگانوئیدهای پانکراسی، پیوند جزایر پانکراسی و مدل‌های ژنتیکی برای مطالعه دیابت سایر حوزه‌هایی است که در این هسته پژوهشی مورد توجه قرار گرفته ‌است. تولید موش­های تراریخته pCAG-EGFP-Puro, Pdx1-EGFP، تولید سلول‌های فیبروبلاست تراریخته ترشح کننده VEGf و تولید یک روش بهینه برای استخراج جزایر پانکراسی از دستاوردهای این هسته تحقیقاتی است.

مقالات اخیر

  • Soltanian, A., Ghezelayagh, Z., Mazidi, Z., et al. (2018), Generation of functional human pancreatic organoids by transplants of embryonic stem cell derivatives in a 3D‐printed tissue trapper. Journal of cellular physiology, 234 (6): 9564-9576
  • Hajizadeh E., Tahamtani Y, Kazemi M, et al. (2015), Inducible expression of VEGF through human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells reduces the marginal mass of islet graft in diabetic mice. Scientific Report. 30; 5:9322