کتاب تمایز سلول های بنیادی از مجموعه کتاب­ های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزه ی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشر...

ادامه مطلب